REGULAMIN POKOI GOŚCINYCH JORDAN

Dyrekcja Pokoi Gościnnych Jordan zwraca się z prośbą o przestrzeganie niniejszego regulaminu, co pozwoli na zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym obiekcie.

§1

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 11:00 dnia następnego.
 2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Za Gościa obiektu uważa się każdą osobę zatrzymującą się w Pokojach Gościnnych Jordan, która zawarła umowę z obiektem lub wniosła rzeczy, co pozwala domniemywać, że zamierza zawrzeć umowę z Pokojami Gościnnymi Jordan.

§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 2. W miarę możliwości, pobyt zostanie przedłużony.

§3

 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju wyłącznie od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 3. Pokoje Gościnne Jordan  mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regu­lamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w Pokojach Gościnnych Jordan, albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości, lub funkcjonowanie obiektu. Pokoje Gościnne Jordan mogą odmówić także świadczenia usług Gościom będącym pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.
 4. Pokoje Gościnne Jordan nie przyjmują zwierząt.

§4
 

 1. Pokoje Gościnne Jordan świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co pozwoli na natychmiastową reakcję.
 2. Pokoje Gościnne Jordan zapewniają:
   a. warunki pełnego wypoczynku Gościa
   b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy danych osobowych
   c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
   d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę
   e. sprawną pod względem technicznym obsługę (w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, dołożymy starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób wyeliminować niedogodności)

§5

 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Odpowiedzialność Pokoi Gościnnych Jordan z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1998r. nr 117, poz. 758 z późniejszymi zmianami). Pokoje Gościnne Jordan odmawiają przyjęcia rzeczy, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo w stosunku do wielkości lub standardu obiektu mają zbyt dużą wartość bądź zajmują dużo miejsca.
 3. Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§6

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pokoi Gościnnych Jordan nie może zakłócać pobytu innych osób. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. W przypadku powtarzającego się uciążliwego zachowania, Pokoje Gościnne Jordan mogą zawiadomić o nim policję.

§7

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Spis i cennik wyposażenia jest do wglądu w recepcji Pokoi Gościnnych Jordan.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach palących się świec, własnych grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń mogących stwarzać zagrożenie, które nie stanowią wy­posażenia pokoju. W przypadku niestosowania się Gościa do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, skutkujacych uruchomieniem alarmu przeciwpożarowego lub interwencją straży pożarnej. Pokoje Gościnne Jordan zastrzegają sobie prawo do obciążenia Gościa kosztami uruchominia alarmu lub interwencji straży pożarnej oraz innymi kosztami operacyjnymi, według obowiązującego cennika straży pożarnej lub dostawcy systemu przeciwpożarowego. 
 5. Palenie na terenie obiektu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. Obiekt nie posiada pokoi dla osób palących. W przypadku złamania zasad regulaminu obowiązuje opłata 250 zł za usługę odświeżenia pokoju.

§8

Przedmioty osobistego użytku, pozostawione po wyjeździe w pokoju, będą odesłane na życzenie Gościa na jego koszt i wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przed­mioty przez 3 miesiące. Obiekt nie przechowuje artykułów spożywczych.

§9

Niniejszy regulamin został sformułowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks Cywilny.